แบบไหนถึงเรียก”ร้านอาหาร” Which one is a Restaurant?

หากจะเรียกสถานที่ ที่มีอาหารขายว่าร้านอาหารแล้ว เราก็จะพบว่า ทุกตรอกซอกซอย ล้วนแล้วมีร้านอาหารเต็มไปหมด ตั้งแต่ รถเข็นริมถนน บนฟุตบาท เพิงสังกะสีข้างทาง ตึกแถวหนึ่งคูหาขึ้นไป จนกระทั้งร้านที่ก่อร่างสร้างขึ้นมาเพื่อทำเป็นร้านอาหารให้บริการอย่างจริงจัง แล้วร้านอาหารจริงๆเป็นอย่างไร ละ   ภัตตาคารหรือร้านอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้คำจำกัดความว่า สถานที่จำหน่ายอาหาร หมายถึง “อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันทีทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม” ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สถานที่จำหน่ายอาหาร คือร้านอาหาร และที่สำคัญต้องเป็นร้านอาหารในที่เอกชนที่ไม่ใช่ที่หรือทางสาธารณะ และต้องมีบริเวณปรุงอาหาร ซึ่งจะมีที่รับประทานอาหารหรือไม่ก็ได้ รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2532 โดยสำนักงานโครงการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการให้ความหมายของร้านอาหารประเภทต่าง ๆ โดยจำแนกออกเป็น 5 ประเภท คือ ห้องอาหารในโรงแรม หมายถึง ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรม ดังนั้นรายการอาหาไทยที่มีบริการในโรงแรมอาจจำเป็นพิถีพิถันในการหาวัตถุดิบ และการปรุงอย่างสมแก่ระดับของโรงแรม… Continue reading แบบไหนถึงเรียก”ร้านอาหาร” Which one is a Restaurant?

ทำไมต้อง “ร้านอาหาร” why “Restaurant”

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจัยสี่ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ยุคเก่าก่อนนั้น ประกอบไปด้วย “อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค “ จาก วลีข้างต้น คนสมัยก่อนได้บอกไปนัยๆแล้วว่า เรื่องกินนั้นมาก่อนเรื่องอื่นเสมอ (สมัยนี้ก็เช่นกัน :P) ในยุคปัจจุบันเราจะพบว่า ธุรกิจร้านอาหารนั้น มีมากมายหลายแห่ง ตั้งอยู่เต็มไปหมดทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะอยู่บนดินบนตึกที่มีหน้าร้านจริงๆ หรือไม่มีแม้แต่ร้านให้นั่งแต่ก็ยังขายอาหารได้ ผ่าน โทรศัพท์ เวบไซต์ หรือ ผ่าน social media ยอดฮิตอย่าง Line หรือ Instagram  ก็ยังพบเห็นได้ง่ายกว่าไปหาของสดที่ตลาดเสียอีก เราจึงแปลความได้อย่างง่ายๆ ว่าธุรกิจร้านอาหารนั้น เป็น”สิ่งจำเป็น”และยังมี”โอกาส”ให้กับหน้าใหม่เสมอ ทำไมอย่างนั้นละ เหตุผลง่ายๆ ที่ใครก็พูดได้ เพราะ “คนเราต้องกินไงละ” แล้วก่อนจะมาเป็นร้านอาหารในยุคปัจจุยัน ในอดีตกาลนั้น ร้านอาหารมีที่มาอย่างไรบ้าง ถ้าจากหลักฐานอ้างอิง เท่าที่จะค้นพบได้จากหนังสือและเวบไซต์ต่างๆ กล่าวโดยสรุปสั้นๆได้ว่า แต่เดิมนั้น คนทั่วไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานกันเองในครอบครัว เมื่อความเจริญมีมากขึ้น การเดินทางไปมาระหว่างเขตแดนต่างๆก็เพิ่มขึ้น ผู้คนที่เดินทางมักจะไม่สะดวกในการประกอบอาหารระหว่างเดินทาง จึงจำเป็นต้องทานอาหาร ตามจุดต่างๆที่แวะพักในระหว่างการเดินทาง โดยในอดีตนั้น การให้อาหารแก่ผู้เดินทาง… Continue reading ทำไมต้อง “ร้านอาหาร” why “Restaurant”